Considerații asupra percheziției informatice

Rezumat: Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și jurisprudența instanțelor din Statele Unite ale Americii acordă o atenție deosebită dreptului persoanei la viață privată. Percheziția informatică este un procedeu probatoriu care prezintă un grad mare de ingerință, astfel încât trebuie să fie dispusă numai în mod excepțional. În prezent, percheziția informatică se poate dispune în toate cazurile când, „pentru descoperirea și strângerea probelor este necesară cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice” (art. 168 alin. (2), teza finală C.proc.pen.). Există situații în care garanțiile prevăzute pot fi eludate, precum este cazul percheziției informatice dispuse în timpul urmăririi penale in rem. Astfel, nefiind încă atribuită calitatea de suspect sau inculpat, nu este incidentă prevedere legală care impune prezența acestuia la efectuarea percheziției informatice. Este esențial ca utilizatorul sistemului informatic ori a mijlocului de stocare a datelor informatice să fie prezent la efectuarea procedeului probatoriu pentru a supraveghea respectarea dispozițiilor legale și pentru a formula obiecții, în cazul încălcării acestora. De asemenea, în cazul în care subiectul percheziției informatice este un avocat, procedeul probatoriu trebuie efectuat cu respectarea secretului profesional. Dispozițiile privitoare la percheziția informatică pot fi îmbunătățite prin reglementarea mai multor garanții, iar dacă regulile sunt inspirate din jurisprudență, avantajul este că ele sunt testate de timp.

Cuvinte cheie: garanții, secret profesional, specialist, mandat de percheziție informatică, probe digitale, jurisprudență.

Search and seizure of digital evidence

Abstract: The jurisprudence of the European Court of Human Rights and the jurisprudence of United States’s courts pay particular attention to individual privacy. The search and seizure of digital evidence is a very invasive procedure that should be permitted only in extreme situations. In present, the procedure can be disposed whenever appears the need to gather digital evidence. There are examples of safeguards that are not enough respected, like the situation when the presence of the accused is not required because the search and seizure is disposed when the prosecution is in rem. It is essential to protect the right of the accused to be present at the search and seizure because the absence of the accused involve the impossibility to check if the other safeguards are respected and to make observations. Also, if the subject of the search and seizure is a lawyer, the procedure should be realized with the respect of the professional secrecy. The law can be improved by providing more safeguards in order to protect the humans rights and if the law is inspired by jurisprudence, then the solutions provided are already tested in time.

Keywords: safeguards, professional secrecy, specialist, computer search warrant, digital evidence, jurisprudence.