Împrumutul fără dobândă între societăți afiliate. Delict fiscal sau delapidare?

Rezumat: În prima parte a studiului a fost analizată posibilitatea concretă de a reţine în sarcina acţionarului majoritar al unei societăţi infracţiunea de delapidare, în situaţia în care acesta a dispus efectuarea unor împrumuturi fără dobândă, din conturile societăţii, către alte societăţi aflate sub controlul acesteia.

În cea de-a doua parte, a fost analizată legalitatea acordării unor împrumuturi între firme afiliate, din perspectiva dispoziţiilor fiscale incidente. La finalul studiului, pentru a cuprinde şi latura practică, aplicată a problemei, materialul propune în concluzie o serie de considerente ale Înaltei Curţi care lămureşte intangibilitatea activităţii societăţii, desfăşurată cu bună credinţă şi în limitele legii, subliniind faptul că oportunitatea unor decizii de afaceri rămâne atribuţia exclusivă a organelor de conducere ale societăţii, neputând cădea sub incidenţa normelor penale.

Cuvinte-cheie: drept penal; delapidare; împrumut fără dobândă; Legea societăţilor; societăţi afiliate.

Interest-free loans between affiliated companies. Tax fraud or embezzelment?

Abstract: The first part of the study takes into consideration the possibility of a company shareholder being accused of embezzlement, in case he orders interest-free loans from the company accounts to other companies under its control.

In the second part, the legality of granting loans between affiliated companies has been analysed, from the perspective of the incidental fiscal provisions. As a conclusion, in order to understand the practical side, applied to the problem, the paper proposes a series of considerations of the High Court that clarify the intangibility of the company's activity, carried out in good faith and within the limits of the law, emphasizing that the opportunity of business decisions remains the exclusive attribution of the governing bodies of the company, being unable to fall under a criminal provision.

Keywords: criminal law; embezzlement; interest-free loan; corporate law; affiliated companies.