Ro / Eng

Penalmente Relevant este o revistă peer review cotată BDI, fiind indexată în bazele de date HeinOnline,CEEOL și DOAJ. Articolele publicate în revista Penalmente Relevant sunt disponibile online și cu titlu gratuit.

Materialele propuse spre publicare pot fi transmise pe adresa office@penalmente.eu. Propunerea spre publicare și publicarea articolelor sunt gratuite (nu presupun nicio taxă pentru autori).

Penalmente Relevant is a peer reviewed journal, indexed in the international databases HeinOnline,CEEOL and DOAJ. The published articles are open-access, online and free of charge.

In the peer review process both the reviewer and the author are known to each other. The author submits the paper and the experts decide the next step: reject, revise or accept. If the paper needs revision the author must submit a revised paper for reevaluation.

The proposed papers can be submited on  office@penalmente.eu. The submission and the publishing of submited papers is free of charge (there is no fee that is charged to the authors). 

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Penalmente Relevant mission & audience

The mission of the Penalmente Relevant journal is to bring into the legal literature spotlight relevant issues concerning criminal law and criminal procedure law from a national and European perspective. In each issue there will be a section labeled “De lege ferenda proposals” in which current criminal provisions will be analyzed from a critical point of view with different amendments proposed.

The target audience consists of academics, legal practitioners, students and policy makers.

În atenţia colaboratorilor

Penalmente Relevant nu acceptă publicarea în aceeași limbă a unor materiale care au fost deja publicate parțial sau în întregime în alte publicații scrise sau electronice.

Numele autorilor trebuie să fie scris în ordinea contribuției acestora la articol. Autorii își asumă responsabilitatea pentru contribuțiile proprii. Orice formă de plagiat aparţine acestora în întregime, analiza materialului în vedea publicării neurmărind identificarea acestei probleme.

Persoanele ale căror contribuții sunt indirecte sau marginale (de exemplu, cei care au asigurat corectura sau traducerea materialelor, conducătorii de doctorat/șefii centrelor de cercetare care au îndrumat/permis realizarea manuscrisului de către autori, persoanele care au finanțat cercetarea relatată de manuscris) pot fi menționați într-o secțiune de ”Mulțumiri” aflată la prima notă de subsol a materialului. Sursele de sprijin financiar ale cercetării concretizate în manuscrisul transmis (granturi, burse etc.) trebuie menționate în lucrare într-o notă de subsol atașată titlului articolului.

Materialele trimise redacției în vederea publicării nu pot fi trimise către alte publicații decât după primirea răspunsului negativ din partea revistei Penalmente Relevant ori după 2 luni de când a fost trimis materialul și nu s-a primit niciun răspuns.

Autorii manuscrisului sunt de acord că în situația în care materialul este acceptat pentru publicare în revista Penalmente Relevant, drepturile de autor vor fi cedate Editurii Solomon.

Materialele destinate publicării se transmit de către autori numai pe suport electronic la adresa de e-mail a revistei: office [AT] penalmente.eu.

Autorii ale căror materiale au fost selectate în vederea publicării în Penalmente Relevant îşi asumă apartenența materialului, faptul că sursele au fost citate în mod corect, că nu au reprodus materiale din surse neautorizate și că materialul nu a mai fost publicat anterior.

***
Condiţii de publicare

TEMATICA REVISTEI

Penalmente Relevant publică îndeosebi: propuneri de lege ferenda, articole şi comentarii de practică judiciară din domeniul dreptului penal şi domenii conexe acestuia. Materialele sunt publicate în limbile română sau engleză. Revista îşi deschide paginile pentru materiale de interes internaţional având ca obiect dreptul comparat, dreptul penal european, cât şi acelor materiale care ating aspecte relevante ale dreptului naţional.

TITLUL ARTICOLULUI

Titlul articolului se va scrie cu majuscule, font Times New Roman, caractere de 12, regular, aliniere centrat, în limba română şi în limba engleză.

AUTORUL/AUTORII ARTICOLULUI

Prenumele şi numele autorului/autorilor se scriu în dreapta pagini, sub titlu, la două rânduri distanţă de acesta, fiind precedate de gradul didactic şi titlul ştiinţific (dacă este cazul), scrise cu font Times New Roman, caractere de 12, regular, aliniere dreapta. Numele va fi urmat de indicarea afilierii instituţionale principale (pentru fiecare autor separat, dacă este cazul), scrise cu font Times New Roman, caractere de 12, regular. Adresa de e-mail se va trece ca o notă de subsol, la fiecare autor în parte, împreună cu orice alte date relevante despre acesta (de exemplu, domeniile de expertiză).

REZUMATUL ARTICOLULUI

Rezumatul va avea aproximativ o jumătate de pagină şi va fi scris în limba română şi în limba engleză, cu font Times New Roman, caractere de 12, italic, alinere justify, la două rânduri distanţă după prenumele și numele autorului/autorilor.

Cuvinte cheie

Se vor menţiona 4-6 cuvinte sau expresii cheie care surprind esenţa lucrării, scrise în limba română şi în limba engleză, la două rânduri distanţă sub rezumatul lucrării, cu font Times New Roman, caractere de 12, italic, aliniere justify.

CORPUL ARTICOLULUI

Textul articolului se va redacta în limba română sau în limba engleză. Textul se va scrie cu font Times New Roman, caractere de 12, aliniere justify şi spaţiere la un rând distanţă. Articolele trimise revistei Penalmente Relevant nu trebuie să depăşească 30 de pagini. În cazuri excepţionale, se acceptă şi articole voluminoase, dacă întinderea acestora nu depăşeşte cu mult cele 30 de pagini. În măsura în care se doreşte publicarea unei lucrări de o întindere considerabilă, recomandăm publicarea acesteia în mai multe părţi.

Articolul va fi structurat pe secțiuni, având fiecare secțiune un titlu. Secțiunea introductivă va cuprinde identificarea problemei cercetate şi structura cercetării. La sfârșitul articolului va fi inserată o secțiune de concluzii.

NOTELE DE SUBSOL

Notele de subsol se redactează cu font Times New Roman, caractere de 10, aliniere justify şi spaţiere la un rând distanţă. Notele de subsol se vor numerota în mod continuu pentru întreg articolul şi nu prin reluarea numerotării la fiecare pagină. Toate lucrările şi jurisprudenţa citate se vor indica numai în notele de subsol. În cazul lucrărilor citate, se menţionează iniţiala prenumelui şi numele autorului sau autorilor materialelor bibliografice citate, apoi titlul materialului (carte, articol), editura/revista, oraşul, anul apariţiei/numărul revistei, numărul paginii/paginilor. Denumirile editurilor, precum şi cele ale cărţilor şi revistelor se scriu complet, nu prescurtat. Titlul cărţilor şi al articolelor se scriu cu italic. Denumirile revistelor se vor scrie între ghilimele. Dacă se folosesc articole, rapoarte, documente oficiale, care sunt disponibile online, citarea acestora se va face după regulile de mai sus, cu menţiunea că „documentul este disponibil online la adresa…”, indicându-se data ultimei accesări a adresei online.

BIBLIOGRAFIA

Lucrările de referinţă utilizate vor fi indicate într-o scurtă bibliografie la sfârşitul articolului, în limba în care au fost publicate.

POLITICA DE ACCES LIBER

Penalmente Relevant este o revistă care oferă acces liber on-line, ceea ce înseamnă că întreg conţinutul este disponibil gratuit. Utilizatorii pot citi, descărca, copia, distribui, imprima, căuta, crea link-uri către textul integral al articolelor din această revistă, fără a solicita permisiunea autorului sau a editorului, sub rezerva respectării următoarei condiţii: să menţioneze numele autorului(ilor), titlul articolului, faptul că articolul este publicat în Penalmente Relevant şi să indice pagina/paginile citată(e) din revistă. Dacă se doreşte prescurtarea numelui revistei, solicităm să se utilize prescurtarea Pen. Rev.

ADRESA DE CORESPONDENŢĂ

Materialele se vor trimite în format electronic la adresa de e-mail: office@penalmente.eu

Redacţia