Considerații critice cu privire la articolul 532 alin. (3) din Codul de procedură penală. Argumente de neconstituționalitate

Rezumat: Intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală la 1 februarie 2014 a adus, în materia reabilitării judecătoreşti, o nouă condiţie specială negativă de fond pentru dispunerea acesteia, constând în aceea ca pedeapsa privativă de libertate aplicată persoanei condamnate să nu se fi prescris din motive imputabile acesteia. Pornind de la acest element de noutate ivit în sistemul de drept penal român, autorul analizează caracterul prevederii legale de la art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală, precum şi consecinţele sale pentru situaţia persoanelor cărora i se adresează, concluzionând, în final, că norma aflată în discuţie nu îşi găseşte o justificare conceptuală şi apreciind, în acelaşi timp, că textul de lege este neconstituţional. Referitor la caracterul de neconstituţionalitate al normei, deşi admite că argumentele deja aduse de către persoana care a ridicat o excepţie de neconstituţionalitate referitoare la prevederea analizată nu erau întemeiate, astfel că soluţia de respingere a excepţiei apare ca fiind justificată, autorul opinează că pot fi aduse alte argumente în sprijinul declarării neconstituţionalităţii textului. În acest sens, autorul arată argumentat care sunt motivele pentru care instituţia reabilitării nu ar trebui condiţionată în niciun fel de incidenţa sau nu a prescripţiei executării pedepsei aplicată condamnatului, reliefând concluziile oximoronice, penalmente incorecte şi chiar nocive care pot fi generate de o atare viziune a legiuitorului.
Nu în ultimul rând, pornind de la elemente identificate în decizii ale Curţii Constituţionale şi de la jurisprudenţa constantă în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului, se poate desprinde cu fermitate concluzia că prevederea legală evocată încalcă dreptul la viaţă privată socială şi principiul de rang constituţional al egalităţii în faţa legii, instituind o imposibilitate perpetuă de reintegrare în societate a persoanelor condamnate la pedepse cu închisoarea în regim de detenţie cu durata de peste 2 ani. Ca atare, autorul pledează pentru o intervenţie promptă a legiuitorului care să elimine această condiţie necesară pentru obţinerea reabilitării judecătoreşti or, în caz contrar, apreciază că o nouă excepţie de neconstituţionalitate ridicată raportat la această prevedere legală cu argumentaţia avansată de către acesta ar trebui să conducă la o decizie de neconstituţionalitate a textului de lege.

Cuvinte-cheie: reabilitare judecătorească; prescripţia executării pedepsei; dreptul la viaţă privată; egalitatea în faţa legii; interzicerea discriminării; imposibilitatea perpetuă de reabilitare.

Critical considerations regarding article 532 par. (3) of the Romanian Criminal Procedure Code. Arguments on unconstitutionality

Abstract: The entry into force of the new Criminal Procedure Code on 1st February 2014 has brought, in the area of judicial rehabilitation, a new, special and negative substantial condition for obtaining this type of rehabilitation, consisting in the request that the prison sentence that was enforced on the convicted person to not be prescribed for reasons attributable to him or her. As far as this issue is concerned, the author analyzes the resorts of the legal provision from art. 532 par. (3) of the Romanian Criminal Procedure Code and its consequences for the situation of the convicted persons to whom it is addressed, finally concluding that the provision finds no conceptual justification and appreciating, at the same time, that the legal provision is unconstitutional. Regarding the unconstitutionality of the provision, although he admits that the arguments already put forward by the person who raised an objection of unconstitutionality regarding the provision that is being analyzed were not well founded, so that the solution of rejection ruled by the Romanian Constitutional Court appears to be justified, the author believes that there can be brought other arguments is support of claiming the unconstitutionality of the legal provision. In this respect, the author presents his arguments sustaining that the rehabilitation of a convicted person should not be conditioned by the intervention of the prescription of penalties imposed on the convicts, by pointing out the oxymoronic, incorrect and even harmful implications that may be generated by the Romanian legislator’s angle in this area of criminal law. Least, but not the last, starting from the elements identified in the decisions of the Romanian Constitutional Court and from the constant case law of the European Court of Human Rights, it can be certainly concluded that the legal provision evoked infringe the right to a social private life and the constitutional principle regarding the equality before the law, establishing a perpetual impossibility of reintegration in society of the persons who were convicted at penalties involving more than 2 years of imprisonment. As such, the author pleads for a quick intervention of the legislator in order to eliminate this condition for obtaining judicial rehabilitation or, in contrary case, his belief is that his considerations exposed in the next chapters will be perceived by the readers as an advanced argumentation basis pleading in favor of the unconstitutionality of the legal provisions that are currently being in force.

Keywords: judicial rehabilitation; prescription of penalties; the right to private life; equality before the law; the prohibition of discrimination; the perpetual impossibility of rehabilitation.

Despre autor:

Alexandru Matache este avocat în Baroul Cluj, specializat în domeniul dreptului penal.