O nouă teorie a subiectului activ al infracțiunii

Rezumat:  În mod tradițional, infracțiunile cu subiect activ special sunt definite în doctrină ca fiind acele infracțiuni care pot fi comise doar de o anumită categorie de persoane, calitatea acestora fiind prevăzută expres în norma de incriminare. Totuși, analizând legislația în materie, se poate observa că există o categorie de infracțiuni care pot fi comise doar de o sferă restrânsă de persoane, deși în norma de incriminare nu este prevăzută expres calitatea pe care acestea trebuie să o dețină. De asemenea, există infracțiuni care în fapt pot fi comise de oricine, deși aparent, norma de incriminare impune o anumită calitate subiectului activ.

În aceste condiții, prin prezentul material am propus o altă abordare, care să faciliteze delimitarea infracțiunilor cu subiect activ special de cele cu subiect activ general, pornind de la anumite delimitări și clasificări, continuând cu analiza fundamentului infracțiunilor cu subiect activ special, pentru ca în final, să propunem alte criterii de delimitare.

Cuvinte-cheie: subiect activ; infracțiuni cu subiect activ special; calități naturale; calități juridice; calități dobândite în contextul comiterii faptei.

A new theory on the active subject of an offence

Abstract: Traditionally, special offences are defined in the legal literature as those offences that can be committed only by certain individuals, their qualification being expressly provided in the norm. However, examining the relevant legislation, it can be seen that there is a category of offences that can only be committed by a narrow group of individuals, although the criminal provision does not expressly state what qualification they must have. There are also offences that can actually be committed by anyone, although apparently, the criminal provision imposes a certain qualification on the active subject.

In these circumstances, through this article the author proposes another approach, which would facilitate the delimitation of special offences from those with a general active subject, starting from certain delimitations and classifications, continuing with the analysis of the foundation of special offences, finally, to propose other delimitation criteria.

Keywords: active subject; special offences; crimes with a special active subject; natural qualifications; legal qualifications; qualifications acquired in the context of committing the crime.