Constituirea unui grup infracțional organizat


Rezumat: În acest articol autoarea prezintă o analiză a grupului infracțional organizat, așa cum este descris de articolul 367 din noul Cod penal român. Studiul începe prin investigarea valorii sociale protejate, alături de originile, rațiunea și evoluția acestei infracțiuni în sistemul juridic național. Autoarea examinează apoi fiecare conduită incriminată, evidențiază caracteristicile grupurilor infracționale menționate, concentrându-se totodată pe elementele distinctive ale diferitelor forme de pluralități de făptuitori. Cercetarea are în vedere dreptul penal comparat, jurisprudența relevantă, precum și doctrina juridică. În final, autoarea își prezintă propriile concluzii și adaugă, succint, propuneri de lege ferenda pentru îmbunătățirea legislației penale românești actuale.

Cuvinte-cheie: crimă organizată; trăsăturile unui grup infracțional organizat; noul Cod penal; pluralitate de făptuitori; drept penal comparat.

Setting up an organized criminal group

Abstract: In this article, the author presents an analysis of the organized criminal group, as described by article 367 of the new Romanian Criminal code. The study starts by investigating the social value at stake, alongside the origins, rationale and the evolution of this offence in the national legal system. The author then examines each incriminated conduct, emphasizes the characteristics of said criminal groups, while also focusing on the distinguishing elements of the various forms of plurality of offenders. The research takes into consideration comparative criminal law, relevant case law, as well as legal literature. Finally, the author presents her own conclusions and adds, succinctly, de lege ferenda proposals for improving the current Romanian criminal legislation.

Keywords: organized crime; characteristics of an organized criminal group; the new Criminal code; plurality of offenders; comparative criminal law.