Dispunerea firească de produsul unei infracțiuni versus săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor

Rezumat: Prin prezenta lucrare se supun analizei câteva ipoteze de realizare a scopului ascunderii sau al disimulării originii ilicite a bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni, în contrast cu hotărârile de achitare în baza temeiului prevăzut de art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., anume că fapta nu este prevăzută de legea penală, reţinându-se inexistența acestui scop. Ca o necesitate dictată de jurisprudenţă, se abordează succint şi distincţia dintre scopul infracţiunii de spălare a banilor şi cel al infracţiunii de evaziune fiscală. Totodată, se propun repere pentru realizarea aprecierii asupra existenţei scopului infracţiunii.

Cuvinte-cheie: spălarea banilor; evaziunea fiscală; scopul ascunderii sau al disimulării; achitare; dispunere firească; produsele infracțiunii.

Ordinary disposal of the proceeds from crime versus the offence of money laundering

Abstract: This article analyses several hypotheses of achieving the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property derived from a criminal activity, in contrast to acquittal decisions based on Article 16 para. (1) letter b) thesis I of the Criminal Procedure Code, namely that the offence is not provided for by the criminal law, ruling that there is no such purpose. As a necessity dictated by case law, the distinction between the purpose of the offence of money laundering and that of the offence of tax evasion is also briefly addressed. At the same time, the article proposes baselines for assessing the existence of the purpose of the offence.

Keywords: money laundering; tax evasion; purpose of concealment or disguise; acquittal; natural disposition; proceeds of crime.