Efectuarea urmăririi penale de către Parchetul European

Rezumat: Prezentul studiu abordează o temă de actualitate - modalitatea în care Parchetul European desfăşoară urmărirea penală. Acest subiect a iscat multe controverse încă din momentul în care s-a lansat ideea înființării unei astfel de structuri de parchet la nivelul Uniunii Europene. Pe lângă cele privitoare la transferul competenței de a realiza urmărirea penală a unor categorii de infracțiuni și, prin urmare, cedarea unei părți din suveranitatea națională în favoarea Uniunii Europene, au existat nelămuriri cu privire la numeroase aspecte practice: modul efectiv de funcționare al Parchetului European și împărțirea atribuțiilor între organele judiciare implicate în desfășurarea urmăririi penale, legea aplicabilă, modalitatea în care probele vor fi strânse și administrate, măsurile procesuale care vor putea fi luate etc.

Fără a avea pretenția de a oferi răspunsuri tranșante, prin lucrarea de față mi-am propus să răspund câtorva dintre toate aceste întrebări, care s-au risipit, rând pe rând, în urma cercetărilor riguroase realizate de experți în drept unional și în urma numeroaselor dezbateri pe marginea proiectelor de Regulament al Parchetului European, în timp ce altele doar ce au început să apară. Îmi doresc ca acest studiu să reprezinte un mic ghid al anchetelor realizate de către Parchetul European, un îndrumar care să împrăștie din ceața care se așterne asupra acestei noi instituții și care să demonteze miturile conform cărora EPPO nu este nimic altceva decât o născocire bizară creată de către Uniunea Europeană pentru a deturna puterile statelor membre, dezbrăcându-le, încetul cu încetul, de haina protectoare a suveranității naționale.

Cuvinte-cheie: Parchetul European, efectuarea urmăririi penale de către EPPO; arhitectura instituțională a Parchetului European; culegerea și administrarea probelor; investigații cu caracter transnațional, măsuri preventive.

The criminal investigation conducted by the European Public Prosecutor's Office

Abstract: This study covers a topic of growing interest at the present moment -the manner in which the European Public Prosecutor’s Office conducts criminal investigations. This study addresses a topical issue – how the European Public Prosecutor’s Office conducts criminal proceedings. This topic has sparked much controversy since the idea of setting up a public prosecutor’s office at union level was launched. In addition to the transfer of the authority to prosecute certain categories of offenses and thus the surrender of some national sovereignty to the European Union, there were concerns about a number of practical issues, including the functioning of the European Public Prosecutor’s Office and the division of powers between the judicial bodies involved in the conduct of the criminal investigation, the applicable law, the manner in which evidence will be collected and administered and the preventive measures that could be taken.

Without claiming to provide straight explanations, I set out in this paper to answer some of these questions, which have been scattered one by one, following rigorous research by EU law experts and numerous debates on the draft Regulation of the European Public Prosecutor’s Office, while others have only recently begun to emerge. I would like this study to serve as a small guide to the investigations conducted by the European Public Prosecutor’s Office, a guide which dispels the fog that has settled over this new institution and debunk the myths that the EPPO is nothing more than a bizarre invention devised by the European Union to divert the powers of the Member States, gradually stripping them of their power and the protective garment of national sovereignty.

Keywords: The European Public Prosecutor’s Office; EPPO conducting the criminal investigation; gathering evidence; transnational investigations; preventive measures.