Falsul material în înscrisuri oficiale

Rezumat: Prezentul articol vizează o analiză de ansamblu a infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale. Astfel, se urmărește definirea noțiunii de înscris prin raportare la elementele esențiale ale acestuia, sunt evidențiate problemele generate de definiția legală conferită caracterului oficial, respectiv se analizează incidența formei agravate a infracțiunii și anume comiterea faptei de către un funcționar public. De asemenea, se aduc argumente în sensul adoptării teoriei intelectuale a falsului material, fiind analizate și celelalte modalități susținute de doctrină privind determinarea falsului cu relevanță penală. Tot cu referire la latura obiectivă, este analizată și cerința aptitudinii înscrisului de a produce consecințe juridice inclusiv prin raportare la anumite ipoteze particulare – falsificarea unei copii a unui înscris care nu există în realitate, falsificarea unui înscris inexistent, nul sau anulabil.

În ceea ce privește relația cu alte infracțiuni, este prezentată distincția dintre falsificarea materială și cea intelectuală, fiind analizate criteriile propuse pentru delimitarea dintre infracțiunea de fals material și cea de fals intelectual. De asemenea, este vizată inclusiv relația cu falsul informatic, analiza pornind de la distincția înscris tradițional – date informatice (respectiv înscris în format electronic), cu concluzia incompatibilității lor și ajungând la raportul dintre infracțiunile tradiționale de fals și falsul informatic.

Cuvinte-cheie: fals material; înscris oficial; funcționar public; falsificare materială; falsificare intelectuală; teoria intelectuală; consecințe juridice; înscris tradițional; date informatice; înscris în format electronic; fals informatic.

Forgery of official documents

Abstract: This article is an overview of the offence of material forgery of official documents. It attempts to define the concept of document by examining its essential characteristics and it also highlights the problems caused by the legal definition of official character. It also analyses the incidence of the aggravated form of the offence and its relationship with abuse of office. Furthermore, the author argues in favour of adopting the intellectual theory of material forgery and analyses the alternative theories proposed by other authors. Referring to the objective aspect, the aptitude of the document to produce legal consequences is also analysed, including certain particular hypotheses - forgery of a copy of a document which does not exist in reality, forgery of an inexistent, null or annullable document.

Regarding the relationship with other offences, the author addresses the issue of the distinction between material and intellectual forgery. The relationship between material forgery and computer forgery is also analysed, firstly, by highlighting the incompatibility between the traditional document and computer data, and, secondly, by attempting to identify a solution regarding the relationship between the offence of material forgery and the offence of computer forgery.

Keywords: material forgery; intellectual forgery; official document; public official; intellectual theory; legal consequences; traditional document; computer data; electronic document, computer forgery.