Prescripția răspunderii penale: CCR, CEDO și CJUE

Rezumat: Prin recenta decizie nr. 358/2022 a Curții Constituționale a României aceasta a stabilit că începând cu data publicării în Monitorul Oficial a deciziei sale anterioare, nr. 297/2018, legislația română nu a mai prevăzut cazuri de întrerupere a termenului de prescripție a răspunderii penale. Acest lucru conduce la concluzia aplicabilității doar a termenelor de prescripție generală, mult mai scurte decât cele speciale, precum și la aplicarea legii penale mai favorabile în privința instituției prescripției. În acest context, au fost invocate o serie de argumente care ar avea ca efect limitarea efectelor deciziilor Curții Constituționale. Unele dintre aceste privesc jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, respectiv a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Prin urmare, prin intermediul prezentului articol ne propunem a analiza dacă aceste argumente sunt întemeiate, ori din contră, ele trebuie respinse și dat efect deplin deciziilor instanței constituționale.

Cuvinte-cheie: CCR; CJUE; CEDO; prescripție; decizia nr. 358/2022; decizia nr. 297/2018; lege penală mai favorabilă; principiul legalității; Taricco; PM și alții, Borcea; Coeme și alții; Previti; Gouarre Patte.

Statute of limitations on criminal liability: Romanian Constitutional Court, ECHR and ECJ

Abstract: By the recent decision no. 358/2022 of the Romanian Constitutional Court, it was established that since the date of publication in the Official Gazette of decision no. 297/2018, the Romanian legislation no longer provided for cases of interruption of the limitation period of criminal liability. This leads to the conclusion that only general limitation periods are applicable and that lex mitior principle applies also with respect to the statute of limitations. In this context, a number of arguments have been put forward which would have the effect of limiting the consequences of the decisions of the Constitutional Court. Some of these arguments refer to the case law of the European Court of Human Rights and of the European Court of Justice. Therefore, in this article we aim to analyse whether these arguments are well founded or, on the contrary, whether they should be rejected and given full effect to the decisions of the constitutional court.

Keywords: Romanian Constitutional Court; ECJ; ECHR; statute of limitations; decision no. 358/2022; decision no. 297/2018; lex mitior; principle of legality; Taricco; PM and others; Borcea; Coeme and other; Previti; Gouarre Patte.