Reprezentarea persoanei juridice aflate în procedura insolvenței în procesul penal. Lipsa avizului prealabil al administratorului judiciar

Rezumat: Independent de calitatea pe care societatea aflată în insolvență o dobândește în cadrul procesului penal, exercitarea de către mandatar a drepturilor persoanei juridice implică anumite particularități în funcție de stadiul în care se află procedura de insolvență.

Anterior inițierii oricărui demers judiciar, este necesar să fie obținut avizul prealabil al administratorului
judiciar sau ca reprezentarea convențională să opereze în baza unui contract de asistență juridică încheiat de societate, prin lichidatorul judiciar, după caz. Chestiunile punctate mai sus au incidență asupra examinării criteriilor de admisibilitate a actelor procesuale formulate de entitate, condiții analizate de organul judiciar în orice fază sau etapă a procedurilor penale.

Dimpotrivă, atunci când planează dubii cu privire la persoana sau entitatea care a mandatat reprezentantul convențional să susțină interesele societății în procesul penal, este necesar ca organul judiciar să solicite relații privitoare la dreptul de reprezentare. În măsura în care acestea nu sunt furnizate sau nu există date suficiente care să ateste dreptul de reprezentare, demersurile inițiate trebuie considerate inadmisibile, fiind formulate de o persoană care nu are calitatea de reprezentant al societății.

Cuvinte cheie: soluție de clasare; infracțiuni economice; insolvență; contract de asistență juridică;
lichidator judiciar; inadmisibilitate.

Representation of a company undergoing insolvency proceedings in the criminal process. Absence of prior approval from the judicial administrator

Abstract: Irrespective of the status that the insolvent company acquires in the criminal proceedings, the trustee’s exercise of the legal person’s rights involves certain particularities depending on the stage of the insolvency proceedings.

Prior to the initiation of any legal proceedings, it is necessary to obtain the prior approval of the liquidator or for the contractual representation to operate under a legal assistance contract concluded with the liquidator, as appropriate. The above issues have a bearing on the examination of the criteria for admissibility of the entity’s claims, which are considered by the judicial body at any stage or phase of criminal proceedings.

On the contrary, where there is doubt as to the person or entity who has mandated the contractual
representative to represent the interests of the company in the criminal proceedings, it is necessary for the judicial body to request information on the right of representation. Insofar as these are not provided or there is insufficient information to prove the right of representation, the proceedings initiated must be considered inadmissible as they are brought by a person who is not a representative of the company.

Keywords: case dismissal; economic offences; insolvency; legal aid contract; judicial liquidator;
inadmissibility.