Racolarea minorilor în scopuri sexuale

Rezumat: Autorul lucrării analizează infracțiunea de racolare a minorilor în scopuri sexuale, subliniind importanța protejării libertății sexuale a acestora în era digitală. Astfel, critică textul legal actual întrucât exclude anumite comportamente care lezează, în esență, în aceeași manieră valoarea socială protejată de norma de incriminare și propune soluții de îmbunățire a acestuia.

Printre subiectele abordate se numără natura propunerii de întâlnire, scopul special al infracțiunii (cu o analiză punctuală asupra aspectului că lipsa relevării explicite a naturii propunerii nu înlătură existența scopului special), decizia neinspirată a legiuitorului de a nu incrimina conversațiile de natură sexuală dintre majori și minori, respectiv lipsa previzibilității și clarității textului în ce privește momentul consumării infracțiunii.

Concluzia a fost aceea că aceste lacune din textul legal complică procesul judiciar și nu acoperă comportamente cu adevărat periculoase pentru societate, neoferind o protecție adecvată minorilor și lăsându-i cu traume greu vindecabile.

Cuvinte cheie: racolarea minorilor; participație; propunere de întâlnire; conversații de natură sexuală;
scop special.

Recruitment of minors for sexual purposes

Abstract: The author of the article analyses the crime of recruiting minors for sexual purposes, emphasising the importance of protecting their sexual freedom in the digital era. Thus, it criticises the current legal text for excluding certain behaviours that essentially harm the social value protected by the norm in the same manner and proposes solutions for improvement.

Among the topics covered are the nature of the meeting proposal, the special purpose of the crime (with a detailed analysis on the aspect that the lack of explicit disclosure of the nature of the proposal does not negate the existence of the special purpose), the misguided decision of the legislator not to criminalise conversations of a sexual nature between adults and minors, and the lack of predictability and clarity of the text regarding the moment of crime consummation.

The conclusion is that these gaps in the legal text complicate the judicial process, fail to cover behaviours that are truly dangerous to society, do not offer adequate protection to minors, and leave them with traumas that are difficult to heal.

Keywords: recruitment of minors; participation; meeting proposal; conversations of a sexual nature;
special purpose.